Gojaznost je hronična bolest koju karakteriše prekomerno uvećanje masnih depoa. Kod odraslih osoba gojaznost se definiše preko BMI.

Index telesne mase (еngl. Body mass index, – BMI) je visinsko-težinski pokazatelj uhranjenosti pojedinca. Validan je za osobe starije od 20 godina. Računa se tako što se telesna masa osobe u kg podeli sa kvadratom visine u metrima:

Sa Vaše leve strane nalazi se BMI kalkulator  gde kada unesete Vašu težinu i Vašu visinu dobijate Vaš BMI

Muškarci Žene BMI
< 20.7 19.1 BMI prenizak
20.7 – 26.4 19.1 – 25.8 BMI idealan
26.5 – 27.8 25.9 – 27.3 BMI malo iznad normale
27.9 – 31.1 27.4 – 32.2 BMI visok
31.2 – 45.4 32.3 – 44.8 BMI previsok
> 45.4 > 44.8 BMI izrazito visok

 

Na osnovu BMI i merenja obima struke definiše se i klasifikuje gojaznost *.

Kategorija uhranjenosti BMI OBIM STRUKA (cm)
žene muškarci
Pothranjenost <18,5
Normalna uhranjenost 18,5 – 24,9 < 80 <94
Prekomerna uhranjenost ≥ 25 < 80 < 94

Predgojaznost

25 – 29,9 80-88 94-102
Gojaznost ≥ 30 ≥ 88 ≥102

 

Stepen gojaznosti se takođe definiše prema BMI:

  • Gojaznost I stepena 30-34,9 BMI
  • Gojaznost II stepena 35-39.9 BMI
  • Gojaznost III stepan ≥ 40 BMI

*Ovo su preporuke Svetske Zdravstvene Organizacije i Međunarodnog udruženja za proučavanje gojaznosti.

Odrasle gojazne osobe imaju BMI preko 30. Preporuka je i da se u razmatranje uzmu individualne karakteristike svake pojedine osobe.

Merenje obima struka je posebno korisno kod abdominalne gojaznosti udružene sa metaboličkim i kardiovaskularnim bolestima.